உள்ளடக்கம்

content

content of video

Description

"உண்மை முஃமினின் பண்புகளில் ஒன்று
உண்மையை ஊக்குவித்தும் பொய்யை எச்சரித்தும் வந்த இறை வசனங்கள், நபிமொழிகள்
உண்மை சுவனத்திற்கான வழி, பொய் நரகிற்கான வழி
அறியாமைக் காலத்தில் கூட உண்மை நல்ல பண்பாகப் பார்க்கப்பட்டது
கொடுக்கல், வாங்கலில் உண்மையாக் கடைபிடித்தால் சொத்துக்களில் அபிவிருத்தி ஏற்படும்"


குறிப்பாக்கப்பட்டவை: இஸ்லாம்

கருத்துக்கள்