நல்ல நண்பர்களைத் தெரிவு செய்தல்

பல நேரங்களில் மக்கள் தீமையை விட்டும் விலகி இருக்க விரும்புகிறார்கள். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய அவர்களுக்கு உதவி தேவைப்படுகிறது. அவர்களுக்கு ஆதரவாக ஒரு குழுவாக செயல்படும் உண்மையான நல்ல நண்பர்கள் அவர்களுக்கு தேவைப்படுகின்றனர்.

Choose Your Language