உள்ளடக்கம்

content

content of poster

பல நேரங்களில் மக்கள் தீமையை விட்டும் விலகி இருக்க விரும்புகிறார்கள். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய அவர்களுக்கு உதவி தேவைப்படுகிறது. அவர்களுக்கு ஆதரவாக ஒரு குழுவாக செயல்படும் உண்மையான நல்ல நண்பர்கள் அவர்களுக்கு தேவைப்படுகின்றனர்.

கருத்துக்கள்