ஸூரா பஜ்ரினூடாக மறுமை நிகழ்வுகள் - பகுதி 2

"அல்பஜ்ர் 23ம் வசன விளக்கம்
இவ்வகோரத்தில் பாவியின் நிலமை"

உங்கள் மொழியை தேர்வு செய்யவும்