ஸூரா பஜ்ரினூடாக மறுமை நிகழ்வுகள் - பகுதி 4

"அல்பஜ்ர் 27ம் வசன விளக்கம்
அல்பஜ்ர் 28ம் வசன விளக்கம்
அல்பஜ்ர் 29ம் வசன விளக்கம்
இச்சந்தர்ப்பத்தில் விசுவாசியின் நிலமை"

Choose Your Language