உள்ளடக்கம்

content

content of video

Description

"அல்பஜ்ர் 27ம் வசன விளக்கம்
அல்பஜ்ர் 28ம் வசன விளக்கம்
அல்பஜ்ர் 29ம் வசன விளக்கம்
இச்சந்தர்ப்பத்தில் விசுவாசியின் நிலமை"


குறிப்பாக்கப்பட்டவை: இஸ்லாம்

கருத்துக்கள்