Salah [o Pagdarasal].

Isang kaugnayan sa pagitan ng alipin at ng kanyang  Panginoon, nakakapanalangin siya rito nang taimtim at nakakapaghingi ng kapatawaran at nakakapaghiling ng tulong at kaluwagan, at ito’y sa pamamagitan ng Salah (pagdarasal) ng limang beses sa loob ng isang araw sa mga takdang oras nito. Nananatiling nakikipag-ugnayan ang isang muslim sa kanyang Tagapaglikha sa lahat ng oras nito. 

Ito ay isinasagawa ng mga kalalakihan sa Masjid [o Mosque] nang sama-sama maliban kung may katangaptangap na kadahilanan. Sa pamamagitan nito, nahuhubog at tumitibay sa pagitan nila ang bigkis ng pagmamahalan at pagkakalapit ng kalooban, at sa pamamagitan din nito ay nawawasak ang pagkakaiba ng iba’t ibang mga tradisyon. 

Sapagka’t ang lahat ng mga muslim ay patayong nakahanay na magkakatabi, silang lahat ay nakaharap sa iisang dako [sa kinaroroonan ng Qiblah] at sa iisang oras, ang lahat ay pare-parehong nagpapakumbaba sa Allah at nakatayo sa Harap Niya.


Piliin ang iyong Lenguahe