Nilalaman

content

list of authors

About Author

Muhammad ibn Abdullah as-Saheem

Muhammad ibn Abdullah as-Saheem

Muhammad ibn Abdullah as-Saheem

Nasaan ang Daan?

Nasaan ang Daan?

Artikulo

Kapag lumalaki ang tao at nagkakaunawa ay may nagdadatingan sa isip niya na maraming tanong na tulad ng: “Saan ako nanggaling?,” “Bakit ako dumating?,” “Saan patungo ang kahahantungan?,” “Sino ang lumikha sa akin at lumikha sa sansinukob sa paligid ko?,” “Sino ang nagmamay-ari sa sansinukob at nagpapainog dito?,” at iba pang mga tanong.

Ang Kairalan ni Allah, ang Pagkapanginoon Niya,  ang Pagkaiisa Niya at ang Pagkadiyos Niya

Ang Kairalan ni Allah, ang Pagkapanginoon Niya, ang Pagkaiisa Niya at ang Pagkadiyos Niya

Artikulo

Sumasamba ang marami sa mga tao sa mga nilikha at mga niyaring diyos gaya ng punong-kahoy, bato at tao. Dahil dito ay tinanong ng mga Hudyo at mga Mushrik ang Sugo ni Allah (SAS) tungkol sa katangian ni Allah at kung mula sa aling bagay Siya. Kaya naman ibinaba ni Allah ito: Sabihin mo: “Siya, si Allah, ay Isa. Si Allah ay ang Dulugan sa pangangailangan. Hindi Siya nagkaanak at hindi Siya ipinanganak, at walang isa man na sa Kanya ay naging kapantay.”

Ang Pagkalikha sa Sansinukob

Ang Pagkalikha sa Sansinukob

Artikulo

Ang Sansinukob na ito sampu ng mga langit nito, lupa nito, mga bituin nito, mga galaxy nito, mga dagat nito, mga kahoy nito at lahat ng hayop nito ay nilikha ni Allah mula sa wala.

Pagkatapos ay ano pa, o Tao?

Pagkatapos ay ano pa, o Tao?

Artikulo

Kapag ang buong Sansinukob na ito ay pinasunud-sunuran alang-alang sa iyo. Kapag naitanghal ang mga tanda Niya at mga palatandaan Niya bilang mga patotoo sa harap ng mga paningin mo, na sumasaksi na walang Diyos kundi si Allah: nag-iisa Siya na walang katambal.

Ang Pagkalikha sa Tao at ang Pagpaparangal sa Kanya

Ang Pagkalikha sa Tao at ang Pagpaparangal sa Kanya

Artikulo

Itinadhana ni Allah na lumikha ng nilikhang karapat-dapat sa paninirahan sa Sansinukob na ito. Ang nilikhang ito ay ang tao. Hiniling ng karunungan Niya na ang sangkap na lilik-hain Niya mula roon ang tao ay ang lupa. Sinimulan Niya ang paglikha sa kanya mula sa putik. Pagkatapos ay inanyuan Niya siya ayon sa magandang anyong ito na taglay ng tao.

Ang Katayuan ng Babae

Ang Katayuan ng Babae

Artikulo

Narating ng babae sa Islam ang isang mataas na katayuan na hindi naabot ng lumipas na relihiyon at hindi inabot ng sumunod na kalipunan yamang ang pagpaparangal ng Islam sa tao ay nakikilahok roon ang babae at ang lalaki nang magkapantay. Sila sa harap ng mga kahatulan ni Allah sa mundong ito ay magkapantay, kung paanong sila sa harap ng gantim-pala Niya at ganti Niya sa tahanang pangkabilang-buhay ay magkapantay.

Ang Kadahilanan ng Pagkalikha sa Tao

Ang Kadahilanan ng Pagkalikha sa Tao

Artikulo

Nauna nang napag-usapan sa naunang bahagi na si Allah ay lumikha kay Adan, lumikha para sa kanya ng kabiyak niya na si Eva at nagpatira sa kanila sa Paraiso. Pagkatapos ay sumuway si Adan sa Panginoon niya. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa Kanya. Tinanggap Niya naman ang pagsisisi niya at pinatnubayan Niya siya.

Ang Pangangailangan ng mga Tao sa Relihiyon

Ang Pangangailangan ng mga Tao sa Relihiyon

Artikulo

Ang pangangailangan ng mga tao sa relihiyon ay higit na malaki kaysa sa pangangailangan nila sa iba pa na mga kinakailangan ng buhay dahil sa ang tao ay hindi makaiiwas sa pag-alam sa mga kinaroroonan ng kasiyahan ni Allah at mga kinaroroonan ng yamot Niya. Hindi siya makaiiwas sa pagkilos na ipanghahatak niya sa mapakikinabangan niya at pagkilos na ipantutulak niya sa makapipinsala sa kanya.

Ang mga Pamantayan sa Tumpak na Relihiyon?

Ang mga Pamantayan sa Tumpak na Relihiyon?

Artikulo

Ang bawat kaanib ng isang kapaniwalaan ay naniniwala na ang kapaniwalaan niya ay ang totoo. Ang lahat ng tagasunod ng isang relihiyon ay naniniwala na ang relihiyon nila ang pinakaideyal na relihiyon at ang pinakatuwid na pamamaraan.

Ang mga Pangkat ng mga Relihiyon

Ang mga Pangkat ng mga Relihiyon

Artikulo

Nahahati ang Sangkatauhan ayon sa mga relihiyon nila sa dalawang pangkat: May isang pangkat na may kasulatan na ibinaba buhat kay Allah, gaya ng mga Hudyo, mga Kristiyano at mga Muslim. Ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano dahilan sa hindi nila paggawa ng ayon sa nasaad sa mga kasulatan nila, dahilan sa paggawa nila sa mga tao bilang mga panginoon bukod pa kay Allah at dahilan sa pagtagal ng panahon ay nawalan ng mga kasulatan nila na ibinaba ni Allah sa mga propeta nila.

Ang Kalagayan ng mga Relihiyong Umiiral

Ang Kalagayan ng mga Relihiyong Umiiral

Artikulo

Ang mga pinakamalaking relihiyon, ang mga sinaunang kasulatan ng mga ito, at ang matandang batas ng mga ito ay naging biktima ng mga naglilimayon at mga naglalaro, naging laruan ng mga nambabaluktot at mga ipokrito, at nalantad sa mga madugong pang-yayari at mga malaking kasawian hanggang sa nawala ang diwa at ang anyo ng mga ito.

Ang Katotohanan ng Pagkapropeta

Ang Katotohanan ng Pagkapropeta

Artikulo

 Tunay na ang pinakamalaking layon na nilikha ni Allah ang mga nilikha ayon doon ay ang pagsamba sa Kanya lamang, napakamaluwalhati Niya.

Ang mga Tanda ng Pagkapropeta

Ang mga Tanda ng Pagkapropeta

Artikulo

Yamang ang pagkapropeta ay isang kaparaanan tungo sa pagkabatid sa pinakamarangal sa mga kaalaman at sa pagsasagawa sa pinakamarangal sa mga gawain at pinakakapita-pitagan sa mga ito, naging bahagi ng awa Niya na gawan ang mga propeta na ito ng mga tanda na nagpapatunay sa kanila, ipinapatunay ng mga tao para sa kanila at ipinakikilala sila ng mga ito sa pamamagitan ng mga iyon.

Ang Pangangailangan ng mga Tao sa mga Sugo

Ang Pangangailangan ng mga Tao sa mga Sugo

Artikulo

Ang mga sugo ay ang mga propeta ni Allah sa mga lingkod Niya. Ipinararating nila sa mga tao ang mga utos Niya. Nagbabalita sila sa mga tao ng nakatutuwa hinggil sa inihanda ni Allah para sa mga ito na lugod sa Paraiso kung ang mga ito ay tumalima sa mga utos Niya. Nagbababala sila sa mga ito ng pagdurusang mananatili kung ang mga ito ay sumalu-ngat sa isinaway Niya.

Ang Kabilang-buhay

Ang Kabilang-buhay

Artikulo

Bawat tao ay nakaaalam nang kaalamang tiyak na siya ay mamatay nang walang pasubali, ngunit ano ang kahahantungan niya matapos ang kamatayan? Siya ba ay maligaya o hapis?

Mga Saligan ng Pag-anyaya ng mga Sugo

Mga Saligan ng Pag-anyaya ng mga Sugo

Artikulo

“Ang mga batas, lahat ng ito kaugnay sa mga saligan ng mga ito kahit pa nagkaiba, ay nagkakasundo. Naikintal ang kagandahan ng mga ito sa mga isip. Kung sakaling ipinatungkol ang mga ito sa hindi naman ukol sa mga ito ay talagang lalabas ang mga ito sa katwiran, kapakanan at awa.

Ang Pasugong Mananatili

Ang Pasugong Mananatili

Artikulo

Ang nauna na paglalahad sa kalagayan ng mga relihiyong Judaismo, Kristiyanismo, Mazdaismo, Zoroasterianismo at sari-saring Paganismo ay naglilinaw sa kalagayan ng Sangkatauhan sa ikaanim na siglong Kristiyano. Kapag naging tiwali ang relihiyon ay nagiging tiwali ang mga kalagayang pampulitika, panlipunan at pang-ekonomiya.

Ang Unang Pagsaksi

Ang Unang Pagsaksi

Artikulo

“Nagtanong ako sa iyo kung kayo ba noon ay nagpaparatang sa kanya ng kasinungalingan bago pa niya sabihin ang anumang sinabi na niya at binanggit mo na hindi. Kaya naman nalalaman ko nga na hindi nangyari na iiwan niya ang pagsisinungaling sa mga tao at magsisinungaling naman siya kay Allah.

Ang Pagwawakas sa Pagkapropeta

Ang Pagwawakas sa Pagkapropeta

Artikulo

Luminaw sa iyo ayon sa naunang pagtatalakay ang reyalidad ng pagkapropeta, ang mga tanda nito, ang mga himala nito at ang mga patunay ng pagkapropeta ng Propeta natin na si Muhammad (SAS)

Ang Kahulugan ng Salitang Islam

Ang Kahulugan ng Salitang Islam

Artikulo

Kapag sinangguni mo ang mga diksyunaryo ay malalaman mo na ang kahulugan ng salitang Islam ay “ang pagpapaakay, ang pagpapasailalim 

Ang Reyalidad ng Islam

Ang Reyalidad ng Islam

Artikulo

Nalalaman na ang bawat bagay sa Sansinukob na ito ay nagpapaakay sa isang takdang patakaran at isang matatag na kalakaran. Ang araw, ang buwan, ang mga bituin at ang lupa ay sunud-sunuran sa ilalim ng isang pangkalahatang patakaran. Walang kapangyarihan ang mga ito na kumilos palayo roon at lumabas doon kahit sa layong gabuhok.

Ang Reyalidad ng Kufr

Ang Reyalidad ng Kufr

Artikulo

Katapat niyon ay may isa pang tao. Ipinanganak siya na sumusuko at namuhay na sumusuko sa tanang buhay niya nang hindi nadarama ang pagsuko niya o namamalayan iyon. Hindi niya nakilala ang Panginoon niya. Hindi siya sumampalataya sa batas ni Allah. Hindi siya sumunod sa mga sugo Niya. 

Ang Unang Antas

Ang Unang Antas

Artikulo

Ang Islam. Ang mga sandigan nito ay lima. Ang mga ito ay ang Shahádatán, ang Saláh, ang Zakáh, ang Sawm, at ang Hajj.

Ang Pagsamba Ayon sa Islam

Ang Pagsamba Ayon sa Islam

Artikulo

Ito ay ang pagpapakaalipin kay Allah sa literal at totoong kahulugan. Si Allah ay Tagapaglikha at ikaw naman ay nilikha, at ikaw ay tagasamba at si Allah ay sinasamba mo. Kapag iyon ay ganoon nga, kailangang lumakad ang tao sa buhay na ito sa tuwid na landasin ni Allah, na sumusunod sa batas Niya, na tinutunton ang bakas ng mga sugo Niya.

Ang Ikalawang Antas

Ang Ikalawang Antas

Artikulo

Ang Ímán o ang Pananampalataya. Ang mga sandigan nito ay anim. Ang mga ito ay ang paniniwala kay Allah, sa mga anghel Niya, sa mga kasulatan Niya, sa mga sugo Niya, sa Huling Araw, at sa Pagtatakda.

Ang Ikatlong Antas

Ang Ikatlong Antas

Artikulo

Ang Ihsán o ang Kagandahang-loob. Ito ay may iisang sandigan. Ito ay ang sambahin mo si Allah na para bang ikaw ay nakakikita sa Kanya, at kung hindi mo man Siya nakakikita ay tunay na Siya ay nakakikita sa iyo.

Ilan sa mga Kagandahan ng Islam

Ilan sa mga Kagandahan ng Islam

Artikulo

Mawawalan ng kakayahan ang panulat sa pagsaklaw sa mga kagandahan ng Islam at manghihina ang pagpapahayag sa paglubos sa pagbanggit sa mga kalamangan ng Relihiyong ito.

Ang Pagbabalik-loob

Ang Pagbabalik-loob

Artikulo

Nagsabi ang Sugo (SAS): Bawat anak ni Adan ay mapagkamali at ang pinakamabuti sa mga mapagkamali at ang mga mapagbalik-loob. 

Ang Kahihinatnan ng Hindi Sumunod sa Islam

Ang Kahihinatnan ng Hindi Sumunod sa Islam

Artikulo

Luminaw sa iyo sa aklat na ito na ang Islam ay ang Relihiyon mula kay Allah. Ito ang totoong Relihiyon. Ito ang Relihiyon na inihatid ng lahat ng propeta at isinugo.Naghanda na si Allah ng malaking gantimpala sa mundo at kabilang-buhay sa sinumang sumampalataya rito at nagbanta ng matinding pagdurusa sa sinumang tumangging sumampalataya rito.