Naamusa karaa deemsaa

Abdallaah ibnu umar R.A. akkana jedhe, Nabiin keenya S.A.W. yeroo karaa deemuuf gala isaanii yaabbatan akkana jedhan jedhe,

Allaahu akbar Allaahu akbar Allaahu akbar,subhaanallazii sakhara lanaa haazaa wamaa kunnaa lahuu muqriniin,wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun,Allaahumma innaa nas'aluka fii safarinaa haazaa albirra wattaqwaa' waminal amali maa tardaa,Allaahumma hawwin aleynaa safaranaa haazaa,waxwi annaa bu'idahuu,Allaahumma anta ssaahibu fissafar,walkaliifatu fil'ahli,Allaahumma innii auuzu bika min waisaai ssafar,waka'aabatil manzar,wa suuil munqalabi filahli walmaal.

Yogguu deebie isii tanas qaraeeti,tana itti ida'a.''aayibuuna taaibuuna aabiduuna liRabbinaa haamiduuna''muslimtu galmeesse.

Ganamaan deemuu

Nabiin keenya s.a.w. akkana jedhan.(Yaa Rabbi ummata kiyyaaf ganama isaanii keysatti barakaa godhiif).

Ammas Nabiin s.a.w.yogguu waraana yookaan saylii ergan yeroo ganamaa keysa erguu turan. Abuu dawud odeesse.

Waahela wajji deemuu.

Nabiin s.a.w. akki jedhan osoo waan anibeeku kan rakkoo kophaa deemuun qabdu beekee ummanni silaa namni tokkichi kophaasaa halkan keeysa karaa hindeemu.

bukhaariitu odeesse

Ammas Nabiin keenya s.a.w. akkana jedhan "namni tokko kophaa karaa deemuun dalagaa sheyxaanaati,namni lama kophaa karaa deemuunis dalagaa sheyxaanaati,namni sadihi ammo wajji yaauun gaariidha.

abuu dawud,tirmizii fii ahmad odeessan

Maatiifii saahibbanitti dhaammatuu.

Qaza'aan akki jedhe ibnu umar akka nabiin natty dhaammatettin sitti dhaammadhaa koottu mee naan jedheeti ,eegasii ''Rabbitti si dhaame siifii diin keetii fii booddee hojii teetii tis''naan jedhe.

abuu daawud odeesse

Wajji kara deemtonni nama tokko ajajaa godhachuu.

Nabiin keenya s.a.w. akkana jedhan "namni sadihii yoo karaa wajji deeme tokkoajajaa haa godhatanii.''

abuu daawud odeesse

Kadhaa yeroo qubqtqnii.

Nabiin keenyaa s.a.w.akki jedhee''namni qubatee, auuzu bikalimaatillaahi ttaammaaati min sharri maa khalaqa, jedhe sheyxaanni isa miidhuu hin dandayuu hanga bakka sanirraa deemutti.''

muslimtu odeesse

Yeroo galu dura masgiidaan jalqabuu isa keysatti raka'aa lama salaatuu.

Ka'ibi ibnu maalik akki jedhe''Nabiin yogguu amnarraa galan masgiidatti dura galan isa keysatti raka'aa lama salaatan"bukaariitu odeesse.

Yeroo ol Koran takbiiraa godhu, yeroo gadi bu'an tasbiiha godhuu.

Nabiin keenya s.a.w. fi waraanni isaanii yogguu kaarra olkoran Allaahu akbar jedhan,yoggu dhooqa gadibu'an subhaanallaahi jedhan''

abuudaawud odesse

afaan kee filadhu