Qabiyyee

content

Content Of Book

kitaabni kun wayee tokkumaa rabbiiti nama barsiisa. Ammas utubaalee islaamaa fii iimaanaa uf keessaa qaba.

Yaadota