Qabiyyee

Qabiyyee sadarkichaa

BARRUU WAA'EE SOOMAAFI ZAKAA

BARRUU WAA'EE SOOMAAFI ZAKAA

books

Kitaaba kana keessatti barruu lamaatu jira. tokkoffaan barnootaa waayee akkaataa zakaa ittibaasaniifii waan zakaan irraa baafamu. kan lammaffaa seera soomana ramadaanaattu ibsama.