අන්තර්ගතය

content

content of article

විස්තරය

තෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 යන කෘතියේ සඳහන් හදීස් අසූව මෙහි හඬ පටිගත කර ඇත.


නිර්දේශ කිරීම සුන්නාහ්ව

අදහස්

ආශ්‍රිත ඕඩියෝ පට