අන්තර්ගතය

content

Content Of Book

රෝගියෙකුගේ නැමදුම සහ එහි විස්තර, පිරිසිදු කිරිම පිළිබඳ ඇතැම් කොන්දේසි, තයම්මුම්, රෝගින් හා ඔවුන්ගේ තත්ත්වය හා  රෝගින් නැමදුම් ඉටු කරන ආකාරය යනාදී කරුණු මෙහි සඳහන් කොට ඇත.

අදහස්