රෝගියෙක් නැමදුම සහ පිරිසිදුවීම කරන්නේ කෙසේද

රෝගියෙකුගේ නැමදුම සහ එහි විස්තර , පිරිසිදු කිරිම පිළිබඳ ඇතැම් කොන්දේසි, තයම්මුම්,  රෝගින් හා ඔවුන්ගේ තත්ත්වය හා  රෝගින් නැමදුම් ඉටු කරන ආකාරය යනාදී කරුණු මෙහි සඳහන් කොට ඇත.

ඔබේ භාෂාව තෝරන්න