සලාතය ඉටු කරන්ෙන් කෙසේද

මෙම වීඩිෙයා් පටෙයහි සලාතය ඉටු කරන්ෙන් කෙසේද යන්න ඡායාරූපත් සමඟ පැහැදිලි කරනු ලැබේ

ඔබේ භාෂාව තෝරන්න