අන්තර්ගතය

content

content of video

Description

මෙම වීඩිෙයා් පටෙයහි සලාතය ඉටු කරන්ෙන් කෙසේද යන්න ඡායාරූපත් සමඟ පැහැදිලි කරනු ලැබේ


නිර්දේශ කිරීම යාච්ඥාව

අදහස්