ඉස්ලාමීය නීති මාලාව

ඉස්ලාමීය නීති මාලාවේ විවිධ අංග හරහා නම්යනතාවයෙන් යුතු, දුෂ්කරතා ඉවත් කරන ඉස්ලාමීය ප්රලතිපත්තිය ප්රටදර්ශනය කරනු ලබයි. යමෙකු මුස්ලිම්වරයකු වීමේ දී පවා විශේෂ දීමනා හෝ උත්සවයන් අවශ්යන නොවේ.

ඔබේ භාෂාව තෝරන්න