අන්තර්ගතය

content

content of poster

මැවීම් කෙරෙහි අනුකම්පාවක් ලෙස, මුළු මිනිස් සංහතියටම දෙවියන් විසින් එවන ලද අවසාන හා අවසන් වක්තෘවරයා මුහම්මද් විය.

අදහස්