කවුරුන්ද ඒ මුහම්මද් තුමාණන්?

මැවීම් කෙරෙහි අනුකම්පාවක් ලෙස, මුළු මිනිස් සංහතියටම දෙවියන් විසින් එවන ලද අවසාන හා අවසන් වක්තෘවරයා මුහම්මද් විය.

ඔබේ භාෂාව තෝරන්න