අන්තර්ගතය

සමබිමක අන්තර්ගතය

කවුරුන්ද ඒ මුහම්මද් තුමාණෝ?

කවුරුන්ද ඒ මුහම්මද් තුමාණෝ?

cards

නබි මුහම්මද් තුමාණන් ලිවීමට හෝ කියවීමට නොහැකි අනාථ දරුවෙකු විය. 25 වන වියේදී විවාහ වී, 40 දී දිවැසිවරයකු බවට පත්විය. 63 වන වියේදී අභාවප්‍රාප්ත විය.