අන්තර්ගතය

සමබිමක අන්තර්ගතය

කාන්තා පිරිසිදුකම

කාන්තා පිරිසිදුකම

books

දැරියක මල්වරවීමෙන් පසු ඇතිවන ඔසප් වීම මාසයකට වරක් සිදුවන බැවින්මෙම විෂය සම්බන්ධව ප්‍රධාන පෙළේ ඉස්ලාමීය ශාස්ත්‍ර විශාරද අශ්ශෙයික් මුහම්මද් බින් සාලිහ් අල් උසයිමීන් (රහ්) විසින් අල්කුර්ආනය සහ හදීස් පදනම් කරගෙන කාන්තාවක් මෙම කාලය තුල අනිවාර්යයෙන්ම දැන ගතයුතු කරුණු විස්තර සහිතව පැහැදිලි කර ඇත.

ඉස්ලාම් හී කාන්තාව

ඉස්ලාම් හී කාන්තාව

books

කාන්තාවකට සමාජය තුළ හිමිවන තැන වනාහි අලුතින් සාකච්ඡාවට ලක්විය යුතු කරුණක් නනොවන බව කවුරුත් දනී. එනෙත් ඒ පිළිබඳ ස්ථාවර නෙෝ මුලුමණින්ම පිළගත ෙැකි ආකාරනේ අර්ථ විග්‍රෙයක් තවමත් දිරිපතත් ී නැත.

සාරවත් ගෘහදිවිය

සාරවත් ගෘහදිවිය

videos

යහපත් යුග දිවි ගමන මගින් ජීවිතය සාර්ථක කරගැනීමට හැක. අඹු සැමි යුවල එකනෙකා හදුනාගැනීම පමණක් නොව එකිනෙකාව තේරුම් ගැනීම වැදගත් වන අතර එකිනෙකාට ගරු කිරීම ආදරය කිරීම මගින් එය ඔප්නැංවිය යුතුයි.

හොඳ ගෘහපතියෙකු වීම

හොඳ ගෘහපතියෙකු වීම

videos

කෙනෙකු සමාජයට අසල්වැසියන්ට හා රටට ලෝකයට හොඳ තැනැත්තෙකු වීමට පෙර පවුලේ සාමාජිකයින් හට වැද විය යුතුයි. එවිට ඔහු අල්ලාහ් දෙවිඳුගේ ගෞරවයට ලක් වෙනවාට කිසිම සැකයක් නැත.