Qabiyyee

Qabiyyee sadarkichaa

BARNOOTA DUBARTII MUSLIMAA

BARNOOTA DUBARTII MUSLIMAA

books

kitaabni kun barnoota dubartii muslimaa kan akkaa waayee xahaaraa, dhiiga baatii fi dayuumsaa, barnoota hijaabaa (hagooggii) fi kkf uf kessaa qaba.

Jaartii heddummeessuu moo sanyoo heddummeessuu?

Jaartii heddummeessuu moo sanyoo heddummeessuu?

videos

Olola warren maalummaa islaamaa hin hubatin hafarsan keessaa islaamummaan dubartii xiqqeessuuf afur fuudhuu hayyame jedhan.  Fiilmii kana keessatti waayee kanarratti dhugaa jiruutu ibsame. Akkasuma kabajaa dubartiin gaaddisa islaamaa jalatti gonfatteetu ibsame. Akkamitti akka qaroominni jaarraa kanaa dubartii kabajaa irraa mulqitee meeshaa daldalaa isii fakkeessiteenis ni ibsama.