Qabiyyee

Qabiyyee sadarkichaa

akkaataa salaata nabiyyii (s.a.w.)

akkaataa salaata nabiyyii (s.a.w.)

books

kuni kitaaba akkataa salaata nabi muhammad (s.a.w.) jalqabarraa kaasee hanga dhumaatti ibsu. akka namni hundi isaanitti hidhatee salaatuu dandayuuf asirratti qophaaye.