අන්තර්ගතය

content

content of video

Description

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල් අඃරාෆ් (වැකි අංක 31 සිට 33 දක්වා)


නිර්දේශ කිරීම අල්කුර්ආන් හි ආශ්චර්යයන්

අදහස්