අන්තර්ගතය

content

content of video

Description

අනුන්ගේ සැපතට සම්පතට ඊරෂියා කරන ඒවා ඔවුන්ගෙන් ඉවත්වී තමන් වෙතට සේන්දු විය යුතුයැයි අපේක්ෂා කරති.


නිර්දේශ කිරීම Purity of heart

අදහස්