අන්තර්ගතය

content

content of video

Description

යහපත් චේතනා තුලින් සහ යහපත් අරමුණු තුලින් සිත් පිරිසිඳු කිරීමට හැකි බව විස්තර කර ඇත.


නිර්දේශ කිරීම Purity of heart

අදහස්