அல்லாஹ் சக்திவாய்ந்தவன்

அல்லாஹ் சக்திவாய்ந்தவன்

சிக்கல் வரும்போது, உங்களை அதிலிருந்து காத்துக்கொள்ள அல்லாஹ்வின் திறமையைக் கவனியுங்கள். ஏனெனில் அவன் சக்திவாய்ந்தவன்.

Choose Your Language