உள்ளடக்கம்

content

content of poster

சிக்கல் வரும்போது, உங்களை அதிலிருந்து காத்துக்கொள்ள அல்லாஹ்வின் திறமையைக் கவனியுங்கள். ஏனெனில் அவன் சக்திவாய்ந்தவன்.

கருத்துக்கள்