உள்ளடக்கம்

content

content of poster

மலக்குகள் அனைவரும் அல்லாஹ்வுக்கு கீழ்படிகிறார்கள். எந்த மலக்கும் ஒருபோதும் அல்லாஹ்வை எதிர்த்துப் போராடமாட்டார்கள்.

கருத்துக்கள்