இஸ்லாத்தில் தேவர்கள் (மலக்குகள்)

மலக்குகள் அனைவரும் அல்லாஹ்வுக்கு கீழ்படிகிறார்கள். எந்த மலக்கும் ஒருபோதும் அல்லாஹ்வை எதிர்த்துப் போராடமாட்டார்கள். 

உங்கள் மொழியை தேர்வு செய்யவும்