உள்ளடக்கம்

content

content of video

Description

"பெருமையின் அடையாளங்களும், வகைகளும்
சத்தியத்தை மறுப்பது பெருமைன் வகைகளுள் ஒன்று- அதற்கு உதாரணம் பிர்அவ்ன்
பெருமை அல்லாஹ்வின் போர்வை"


குறிப்பாக்கப்பட்டவை: இஸ்லாம்

கருத்துக்கள்