பெருமை - பகுதி 2

"பெருமையின் அடையாளங்களும், வகைகளும்
சத்தியத்தை மறுப்பது பெருமைன் வகைகளுள் ஒன்று- அதற்கு உதாரணம் பிர்அவ்ன்
பெருமை அல்லாஹ்வின் போர்வை"

உங்கள் மொழியை தேர்வு செய்யவும்