உள்ளடக்கம்

content

content of poster

ஒருவர் வழிதவறிச் செல்லும் போது தனது ஆன்மாவை மாத்திரமே சுத்தப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும், வழிதவறிச் செல்லும் ஏனையோரை அவர்கள் பாட்டில் விட்டுவிட வேண்டுமென்று கூறுகின்ற மார்க்கம் இஸ்லாம் கிடையாது.

கருத்துக்கள்