உள்ளடக்கம்

content

content of poster

முஹம்மத் நபி மிகவும் பணிவு மிக்கவர். தனக்கு இறைவனிடமிருந்து சக்தி கிடைத்துள்ளது என ஒரு போதும் கூறியதில்லை. அவர் செய்துகாட்டும் அற்புதங்களைக் கூட இறைவன் தரப்பிலே விட்டுவிடுவார்.

கருத்துக்கள்