உள்ளடக்கம்

நிலையின் உள்ளடக்கம்

இலகு நடையில் இஸ்லாமியக் கொள்கை

இலகு நடையில் இஸ்லாமியக் கொள்கை

books

முஸ்லிம்கள் தமக்கு மத்தியில் பல காரணங்களுக்காக வேண்டி கருத்து வேறுபாட்டுடன் இருக்க வேண்டுமென்பது அல்லாஹ்வின் நியதாக உள்ளது . இத்தகைய கருத்துவேறுபாடுகள் சிலரின் அறிவீனத்தாலும் சிலர் தன் விருப்பப்படி செயற்படுவதாலுமே உருவாகின்றன .