உள்ளடக்கம்

நிலையின் உள்ளடக்கம்

ஸகாத்துல் பித்ர் ஓர் விளக்கம்

ஸகாத்துல் பித்ர் ஓர் விளக்கம்

articles

பெருநாள் தினத்தின் உணவுக்குத் தேவையான ஆகாரத்தை விட மேலதிக வசதி உள்ளவர்களின் மீது இது கடமையாகும். தன்னுடைய பராமரிப்பின் கீழுள்ள சகலரின் ஸகாதுல் பித்ராவையும் நிறைவேற்றுவது, அவர்களின் பராமரிப்பாளனின் மீது கடமையாகும். இதனை பின் வரும் ஹதீஸ் தெளிவு படுத்துகின்றது.