Karunungan sa likod ng Coronavirus

"Manatili sa bahay."

Ito ay isang direktiba na dumating bilang isang utos mula sa mga taong nasa katungkulan, tagapagpasya, mga manggagamot at mga doktor sa mga tao sa buong mundo.

Nang kalaunan, ang utos ay naging isang mahalagang pagpapayo na ibinahagi sa mga tao sa buong mundo habang ang mensahe ay mabilis na kumakalat sa TV, sa internet, social media at maging sa pang-araw-araw na pahayagan.Anong nangyayari?

Ito ay Coronavirus (Covid19)!!

Ang pagkalat ng Coronavirus ay sumasalanta sa mga tao sa lokal at pandaigdigan.

Kaya, ang World Health Organization (WHO) ay tinagurian itong  pandaigdigang pandemya.

Ang Coronavirus ay naapektuhan na ang mahigit sa 150 mga bansa sa buong mundo, na nagsimula sa Tsina at nagpatuloy na kumalat sa iba pang mga bahagi ng mundo. ang mga bansa tulad ng Italya, Iran, Espanya, Alemanya, Amerika, Pransya, Timog Korea, Britanya at ilang iba pang mga bansa sa Asya, Europa at Africa ay hindi pinaligtas.

Ang mga kaso ng Coronavirus ay kasalukuyang umabot na sa 228,000; mahigit sa 9,000 na pagkamatay ang naganap at ang bilang ay patuloy at mabilis na tumataas.

Kapansin-pansin, na ang hindi nakikitang virus na ito ay sinindak  ang lahat sa buong mundo.

Karagdagan pang inilipat ang mga timbangan, at tinanggal ang lahat ng karaniwang pang-araw-araw na gawain ng buhay. Ipinataw nito ang sarili sa mga tao at nilabag ang lahat ng mga paraang kinuha upang bawasan ito.

Ito ay mabilis na kumakalat, na nagiging sanhi ng mga pagkaparalisa ng lahat ng mga parte ng buhay at pagpilit sa maraming mga bansa sa buong mundo na gumawa ng isang serye ng mga hakbang upang mabawasan ang mga impeksyon.

Halimbawa, ang paghihigpit ng pagkilos ay ipinatupad; ipinataw ang mga paghihigpit sa mga biyahero; ang mga paglipad ay nasuspinde mula at patungo sa mga bansa kung saan napatunayan ang mataas na kaso; ang mga pagpapaliban at pagkansela ng mga pang-araw-araw na iskedyul ay nakaapekto sa maraming mga sektor at institusyon tulad ng mga paaralan, unibersidad at lahat ng mga pampublikong lugar; ang pagkansela ng mga serbisyong pangrelihiyon ay inilapat sa lahat ng mga bansang Muslim tulad ng pagsasara ng mga moske at pagkansela ng sermon sa Biyernes nang walang kasiguruhan ang itatagal.

Ang pumukaw sa aking atensyon ay na ang Coronavirus ay pinagkaisa ang mga tao at pinagsama ang mga ito sa ilalim ng isang bubong.

Hindi ito pumipili sa pagitan ng mga lahi; kahit anong pangkultura, pangrelihiyon, panglahi, pangkaugalian, pangheograpiya at pangtradisyonal na pagkakaiba, ang mga tao ngayon ay pantay-pantay.

Ang Corona ay nakakaapekto sa mga Muslim at ganun din ang mga di-Muslim; ang maitim ganun din ang maputi; ang mahina at ganun din ang malakas; ang mahihirap at ganun din ang mayayaman; mga tao sa "Ikatlong Mundo" at ganun din ang mga nasa "Unang Mundo".

Ang lahat ng sangkatauhan ay pantay sa harap ng hindi nakikitang virus na ito; silang lahat ay naghihirap sa parehong pakikibaka.

Bilang karagdagan, hanggang ngayon, mahirap makahanap ng bakuna. Walang kapangyarihan ang mga tao upang mapigil ang pagkalat ng Coronavirus.

Ang pera, lakas, katayuan at maging ang pagsulong ng teknolohiya ay nabigo na mapigilan ang pagkalat nito sa loob at labas ng Wuhan, sa Tsina. Ang buong mundo ba ay nanganib na ng ganito? Ang mga tao ay hindi ligtas.

Ang mga mayaman ay hindi nakinabang sa kanilang mga pera; ang mga tanggapang politika ay walang pakinabang sa may hawak ng benepisyo ay hindi nakikinabang sa mga opisina ng politika; ang mga namumuno ay hindi nakikinabang sa kanilang mga awtoridad; ang mga sandata at bala ay nasa mga arsenal. Wala silang pakinabang sa digmaang ito. Ang mga doktor ay nawalan ng kakayanan, nagkandarapa mula sa mga haligi hanggang sa mga poste. Sino ang magliligtas sa mundo natin? Ang WHO ay nagapi. Na para bang hindi ito sapat, ang buhay ay naging walang saysay. Ang pagtitiwala sa pagitan ng bawat isa ay nawala, kahit na sa pagitan ng asawa sa asawa; sa pagitan ng mga magulang at sa kanilang mga anak; sa pagitan ng mga kaibigan at sa mga nagmamahalan. Walang yakapan, walang halikan at walang pakikipagkamayan kahit sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya! Ang mga magkakasosyo sa negosyo ay umiiwas sa bawat isa.

Dito, maraming mga katanungan ang maaaring iangat: Kung ang gayong hindi nakikitang virus ay maaaring pumatay ng libu-libong mga tao sa isang maikling panahon, may katiyakan nga ba talaga ang buhay? Bakit hindi sinibat ng Coronavirus ang mayayaman? Bakit tinatamaan ang tinatawag na mga magagaling na bansa?

Kung ang lahat ng tao ay walang kapangyarihan, sino ang malakas? Kung ang mga kamag-anak ay umiiwas sa isa't isa, kanino tayo pupunta?

Sino ang Tagapangalaga? Mahalaga ba ang buhay? Kung ang buhay ay maaaring itigil nang biglaan at mabilisan, ano ang layunin ng pag-iral? Bakit ang parusang ito?

Ang lahat ng mga tanong na ito ay sinagot sa Quran. Ang Islam, sa katunayan, ang plataporma ng kaalaman at mga katotohanan tungkol sa mga lihim ng buhay na ito.

Sa Islam, mayroon lamang Isang Malakas na Tagapaglikha, ang Diyos, na Kinokontrol ang uniberso at lahat ng sangkatauhan; Ang oras nandito na para sumuko tayo sa Kanya bilang Nag-iisang Diyos na dapat sambahin; at maniwala sa Kanyang mensahero, si Muhammad (pbuh), bilang huling propeta para sa buong sangkatauhan; at lahat ng sangkatauhan ay nilikha upang masuri sa buhay at pagkatapos ay magbabalik pagkatapos na mamatay, sa Araw ng Paghuhukom batay sa kanilang mga gawa.

Batay sa tatlong mga katotohanang ito, layunin naming pag-aralan ang Coronavirus mula sa pananaw ng Islam, na nakatuon sa karunungan sa likod nito bilang isang pagdurusa at parusa mula sa Diyos sa Kanyang mga nilikha (mga lingkod); ang layunin ng parusang ito at solusyon ng Islam sa naturang virus.

Una sa lahat, pinarurusahan ng Diyos ang Kanyang nilikha mula sa isang pagkakataon hanggang sa iba sa maraming kapahamakan upang malaman nila ang maraming mga katotohanan tungkol sa buhay na ito. Ang ganitong mga pagdurusa ay ginagawang mag-isip muli ang tao tungkol sa kanyang kaugnayan sa kanyang Diyos.

Bilang karagdagan, ang krisis ay ginagawang ang sangkatauhan na bumalik sa tamang landas at humingi ng kapatawaran kay Allah. Dito, ang Diyos ay sinusubukan niya ang Kanyangb mga tao para humingi ng tawag at bumalik sa Kanya sa mabuting paraan.

Sa kontekstong ito, sinabi ni Allah:

"At hinati Namin sila sa buong mundo sa mga bansa. Sa kanila ang ilan ay matuwid, at ang ilan sa kanila ay kabaligtaran. At sinubukan namin sila ng mabuti at [paminsan] ay masama nang sila ay manumbalik [sa pagsunod] ”(Qur’an, 7: 168).

Halimbawa, binibigyang diin ng Coronavirus ngayon na:

➢ Ang Diyos, na Tagapaglikha ay maaaring talunin ang Kanyang nilikha nang madali at ganap na kahit kailan at gayunpaman na naisin Niya.

“Kung kagustuhan Niya  [Diyos], maaari Niyang iwala kayo at maglabas ng bagong nilikha. At iyon ay para sa Diyos na hindi mahirap ”

(Qur’an, 35: 16-17)

➢ Ang mga tao ay walang kapangyarihan kung walang tulong ng Diyos . Ang virus na ito ay isang simpleng argumento para sa pagpapahiwatig sa lakas ng Tagapaglikha at ang kahinaan ng mga nilikha. Ito ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat, at kung paano niya magagawa na ang hindi nakikita ay sirain ang nakikita, at ang mahina ay talunin ang malakas.

 "Ang Diyos ang siyang lumikha sa iyo mula sa kahinaan, pagkatapos ay ginawa ang kahinaan na kalakasan, pagkatapos ay ginawa ang kalakasan kahinaan at puting buhok. Lumilikha Siya kung ano ang naisin Niya, at Siya ang Pinakamaalam, ang may kakayahan ”

(Qur'an, 30:54)

➢ Ang Diyos ay Tanging Tagapagtanggol mula sa lahat ng mga panganib at kalamidad.

➢ Ang mga tao ay mahina at walang magawa sa harap ng kalooban ng Diyos.

"Sa Diyos ang pagmamay-ari ng mga langit at lupa at kung anuman ang nasa pagitan nito. At Siya ay higit sa lahat ng mga bagay na may kakayahan ”

(Quran, 5: 120)

Ang igsi ng buhay at kung paano maaaring isara ng isang tao ang kanyang mga pilik mata na walang iba pang mga kurap habang siya ay nalulunod sa kanyang kasiyahan at pinabayaan ang totoong layunin ng pag-iral.

  Sinabi ni Allah:

"At ang pagkalasing ng kamatayan ay magdadala ng katotohanan; iyon ang sinisikap mong iwasan ”

(Qur’an, 50:19)

➢ Ang Diyos ang May-ari ng Lahat ng Soberanya; ang Isa na talagang karapat-dapat na sambahin. Kaya, kung hanggang saan tayo nakababatid ng ating katapatan sa Kanya.

➢ Ang isip ng tao at agham ay mananatiling limitado. Hindi mahalaga kung gaano katalino ang sangkatauhan at kahit gaano siya kaayaman; nananatili siyang nangangailangan ng tulong ng Diyos.

 “At Diyos ay nagnais na pagaanin para sa iyo [ang iyong mga paghihirap]; at ang sangkatauhan ay nilikha na mahina ”

(Qur'an, 4:28)

Sa gayon, ang mga nakaligtas sa kapighatian na ito ay dapat mag-isip ng tungkol sa kabuluhan ng buhay, ang layunin ng kanilang pag-iral upang mahanap ang katotohanan.

Biglaan, ang mga tao ay umiiwas sa bawat isa dahil sa impeksyon ng Coronavirus '. Nangangahulugan ito na dapat lamang tayong lumikas patungo kay Allah, ang Tanging Isa Na maaaring magbigay sa atin ng kaligtasan at seguridad.

Tanging ang Diyos lamang ang makakaangat sa kapahamakan na ito at makapagbigay sa atin ng tulong, proteksyon, pagkabawi, at tulong sa kanyang malawak na awa. Bukod dito, ang mga ganitong kapahamakan ay kadalasang nagiging sanhi ng pag-iisip ng mga tao tungkol sa papel ng paniniwala sa Diyos at pananampalataya sa pagpapagaan ng buhay.

     Ang relihiyon ay ang paraan ng pamumuhay at

"Tunay na ang relihiyon sa paningin ng Diyos ay Islam"

(Qur'an, 3:19)

Ang Islam, sa katunayan ay sumasaklaw sa lahat ng buhay ng tao. Halimbawa, ang Coronavirus ngayon ay nakakaapekto sa mga tao sa emosyonal at sikolohikal, na pumipigil sa katahimikan at nagdudulot ng pakiramdam ng takot, gulat, pagkawala ng pag-asa at pesimismo kahit na bago mahawahan.

Sa katunayan ang Islam ay nagbibigay sa atin ng iba't ibang mga solusyon upang mapanatili tayong tiyak, sigurado, ligtas at optimistiko.

Ang mga sumusunod ay ilang mga solusyon sa Islam:

Pagbasa ng Qur’an at mataimtim na pag-unawa ng mga mensahe nito. Sinabi ni Allah:

"At sa katunayan [O Muhammad], natatanggap mo ang Qur'an mula sa isang Matalino at Maalam" (Qur'an, 27: Ang malakas na paniniwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang pagdarasal sa Kanya nang taimtim, pagbigkas ang pag-alala ng umaga at gabi nang permamente at pananatili ng pagsusumamo sa Kanya nang may kababaang-loob upang matiyak at maaliw ang mga puso at mapawi ang mga kaluluwa.

Sa kontekstong ito, sinabi ni Allah:

"Ang mga naniniwala at yung mga puso ay tiyak sa pamamagitan ng pag-alala sa Diyos. Walang alinlangan, sa pamamagitan ng pag-alala sa Diyos ang mga puso ay nagiging tiyak.” 

(Qur'an, 13:28)

Dumating ang Islam upang baguhin ang mga tao mula sa kadiliman ng paganismo tungo sa ilaw ng pagpapasakop sa Diyos. Sa gayon ang pagsisisi sa Diyos at pagsuko ng sarili sa Kanya ay gumagawa ng puwang para sa kaligayahan at pagtanggap ng kapalaran (tadhana).

 Sinasabi ni Allah:

"Sabihin mo," Hindi kami kailanman matatamaan maliban sa kung ano ang ipinasiya ng Diyos para sa amin; Siya ang ating Tagapangalaga." At sa Diyos ay hayaan ang mga mananampalataya na umasa ”

(9: 51)

Ang paghanap ng kaalaman at katotohanan dahil ang pagkaalam kay Allah ay ginagawang mapagtanto ng mga tao ang Kanyang lakas na makakapagligtas sa kanila mula sa panlabas at panloob na diyablo.

➢ Ang pagpapalakas ng pananampalataya at Iman, pagdadalisay ng mga intensyon at pagkakaroon ng isang matatag na paniniwala sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat at Tagapaglikha sapagkat

"Tunay, walang sinumang malulungkot sa kaluwagan mula sa Diyos maliban sa mga taong hindi naniniwala." 

(Qur'an, 12:87)

➢ Tiwala at kumpiyansa sa kakayahan ng Diyos na pagalingin ang lahat ng mga may sakit;

"At kapag ako ay may sakit, Siya ang nagpapagaling sa akin"

(Qur'an, 26:80)

Ang Islam ay relihiyon na namamahala sa lahat ng sektor ng buhay. Ito ay isang kultura na batay sa isang ligal na sistema na ipinakita sa Quran at Sunnah ng propeta, Muhammad, na binubuo ang lahat, kabilang ang buhay ng indibidwal at lipunan.

Ang relihiyong ito ay naglalayong maglingkod sa sangkatauhan at mapanatili ang buhay ng mga tao. Bumubuo ang Islam ng mga solusyon sa pamamahala ng krisis sa buhay, kabilang ang mga epidemya at mga nakakahawang sakit. Sa kaugnayan sa coronavirus, pinapayuhan ng mga doktor ang mga tao na manatiling malinis ang kanilang mga kamay at manatili sa bahay. Kapansin-pansin na ginawa na ng Islam ang mga hakbang na ito mula pa noong 1400 taon na ang nakaraan. Kung sinusunod lamang ng mga tao ang mga tagubilin sa Islam at mga pirasong payo tungkol sa kasalukuyang pandaigdigang krisis, ang coronavirus ay hindi na kumakalat nang malawak.

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga tagubilin sa Islam tungkol sa mga epidemya:

Tungkol sa kalinisan, nilagay ng Islam ang mga gawain na naaayon sa pagpapanatili ng kalusugan at maiwasan ang mga sakit, lalo na sa pamamagitan ng kalinisan.

Halimbawa, ang isang Muslim ay dapat magsagawa ng paghuhugas ng limang beses sa isang araw bago ang bawat pagdarasal. Ginagawa ng paghuhugas na ang mga Muslim na kusang hugasan ang kanilang mga kamay, linisin ang kanilang ilong, at maghugas nang limang beses sa araw-araw, kaya ang mga mikrobyo at mga virus ay hindi nananatili at ang tao ay nananatiling malinis sa buong araw. Nalaman namin na ang paghuhugas ay may pagkakatulad sa hinihiling na gawin ng mga doktor upang mapanatili ang ligtas mula sa coronavirus.

➢ Ang kalinisan ay ang paraan ng propeta,  Muhammad ﷺ. Palagi niyang hinuhugasan ang kanyang mga kamay bago at pagkatapos kumain.

Ang propeta ay sumunod din sa ilang mga tuntunin sa pag-uugali sa pagbahin, at ang isa sa kanila ay inilalagay ang kanyang kamay o tela sa kanyang bibig. Iniulat ni Abu Hurayrah:

"Kapag ang Sugo ng Allah ﷺ ay bumabahing, tinatakpan niya ang kanyang bibig ng kanyang kamay o tela."

➢ Tinuro din ng Islam ang kahalagahan ng paghihigpit ng pagkilos at pagsuspinde sa paglalakbay mula at sa bansang may epidemya. Ngayon, kinikilala ng mga doktor ang kahalagahan ng kuwarantina bilang isang resulta ng agham at teknolohiya. Ang nakapagtataka ay ang Sugo na si Muhammad ﷺ, na ipinadala ni Allah bilang awa sa mundo, ay inilapat ang pamamaraang ito sa mga panahon ng pagkalat ng salot sa kanyang panahon mula pa noong 1400 taon na ang nakakaraan. Bilang halimbawa, sinabi ni Propeta Muhammad ﷺ:

"Kung naririnig mo ang isang pagsiklab ng salot sa isang lupain, huwag mong pasukin ito; ngunit kung ang salot ay sumiklab sa isang lugar habang ikaw ay naroroon, huwag mong iwan ang lugar na iyon. " 

(iniulat ni Bukhari at Muslim.)

Kaya, ang karunungan sa likod ng salot na ito ay upang gawin ang sangkatauhang manumbalik ang kamalayan sa kahulugan ng buhay at ang layunin ng pag-iiral. Ang mga katotohanang ito ay dapat na maging patunay na mayroong iisang Diyos lamang, ang Tagapaglikha ng lahat ng sangkatauhan na nagpadala kay Muhammad, ang huling propeta, kasama ang katotohanan. Kaya't, ang mga hindi pa rin naniniwala ay dapat isaalang-alang muli ang kanilang mga paniniwala sa pamamagitan ng pag-alaala ng mga nasabing kalamidad at pag-isipan nang mataimtim ang kanilang kapaligiran upang makuha ang katotohanan ng Islam.

"Tunay, minamahal ni Allah ang mga taong nagbabalik sa Kanya sa pagsisisi at nagmamahal sa mga nagdadalisay ng kanilang mga sarili." 

(Qur'an, 2: 222)

Lenguahe