Patnubay ni Propeta Muhammad (Pagpalain at Pangalagaan nawa siya ni Allah) para sa Pag-iwas sa mga Karamdaman at Epidemya

Dedikasyon

Nais kong ilaan ang maikling gawaing ito para sa lahat ng sangkatauhan. Hinihiling ko kay Allah ang Nag-iisang Tunay na Diyos, ang Tagapaglikha, ang Pinaka may kakayanan, ang Pinakamakapangyarihan, ang Mahabagin, ang Maawain, at ang Pinakamabait, na magkaloob sa ating lahat, ng tunay na pananampalataya sa Kanya, at kasama nito ang kaligayahan, kasapatan, at kaligtasan, pati na rin ang proteksyon mula at pag-iwas sa lahat ng mga alalahanin, kasamaan, epidemya, at pandemya (tulad ng sakit na coronavirus) na tumama sa mundo.

Panimula

Maraming siglo na ang nakalilipas, kahit na bago pa man pagdating ng tinatawag na 'Preventive Medicine,' ang Propeta ng Islam, si Muhammad ﷺ  ay nagbigay sa atin ng gabay sa pamamagitan ng kanyang mga gawain at kasabihan (mga hadith). Ang mga ito ay naaayon sa Maluwalhating Quran, na inilarawan ni Allah na naglalaman ng banal na patnubay, awa, liwanag, at kalunasan. Ang patnubay na ito ay tumitiyak sa kaligayahan at katahimikan, pati na rin ang proteksyon mula at pag-iwas sa mga pagkabahala, kasamaan, epidemya, at pandemya tulad ng COVID-19!

Sa isang artikulo ng Newsweek noong Marso 17, 2020, 1 Propesor Craig Considine ang nagtanong, "Alam mo ba kung sino pa ang nagmungkahi ng mahusay na kalinisan at pag-kuwarantina sa panahon ng isang pandemya? "

Sumagot siya, "Si Muhammad, ang propeta ng Islam, higit sa 1,300 taon na ang nakalilipas. Habang siya ay hindi isang 'tradisyunal' na eksperto sa mga bagay na nakamamatay na mga sakit, gayunpaman si Muhammad ay may mahusay na payo upang maiwasan at labanan ang isang pagkalat tulad ng COVID-19."

Tinukoy ni Dr. Considine ang mga sumusunod na kasabihan ng Propeta Muhammad ﷺ:

 "Kung naririnig niyo ang isang pagsiklab ng salot sa isang lupain, huwag kang pumasok dito; ngunit kung ang salot ay sumiklab sa isang lugar na kinaroroonan niyo, huwag kayong lumisan sa lugar na iyon. "

(Sahih, Bukhari)

"Ang isang may sakit ay hindi dapat isama sa mga malulusog." 

(Sahih, Muslim)

Nagbibigay rin ang Islam ng mga patnubay na ngayon ay malawak na iminumungkahi para sa pagbabawas ang mga impeksyon. Halimbawa, dapat panatilihin ng mga Muslim ang kanilang mga kuko na gupit at hugasan nang lubusan ang kanilang mga kamay kapag nagsasagawa ng paghuhugas bago ang limang beses na araw-araw na pagdarasal, bago at pagkatapos kumain, pagkatapos gamitin ang palikuran, at sa iba pang mga pagkakataon.

Sinabi din ng Propeta Muhammad ﷺ na

"Ang kalinisan ay kalahati ng pananampalataya."

(Sahih, Muslim)

At sinabi niya ﷺ,

"Kung sino ang magising mula sa kanyang pagtulog ay dapat hugasan ang kanyang mga kamay bago ilagay ang mga ito sa tubig para sa paghuhugas, sapagkat walang nakakaalam kung saan naparoon ang kanyang mga kamay habang siya ay natutulog." 

(Sahih, Bukhari)

Nabanggit ni Dr. Considine na si Propeta Muhammad ﷺ ay

"naghihikayat sa  mga tao na laging humanap ng medikal na lunas at mga gamot."

Ang ilang mga Bedouin ay minsang nagtanong kung dapat ba silang gumamit ng medikal na pagpapagamot, at siya ﷺ ay sumagot,

"Gumamit ng medikal na pagpapagamot, sapagkat si Allah ay hindi gumawa ng isang sakit nang hindi humirang ng isang lunas para rito, maliban sa isang sakit: ang katandaan . " 

(Sahih, Abu Dawood)

Sa madaling sabi, itinuro sa atin ng Propeta Muhammad ﷺ na ang sinumang humahanap ng proteksyon, kaligtasan, at kaligayahan ay dapat na naniniwala nang mataimtim sa Isang Tunay na Diyos (si Allah), ang Tagapaglikha, sumasamba sa Kanya at nananalangin sa Kanya lamang. Ang Diyos (si Allah) ay ang Isa na may sukdulang hawak at kapangyarihan. Siya, ang Lumikha, na lubos na may buong kakayanang protektahan at pagalingin tayo, ayon sa Kanyang Kalooban. Sinasabi ng Maluwalhating Quran:

 'At kapag ako ay may sakit, Siya ang nagpapagaling sa akin.' 

(26:80)

Sa katunayan, sa pamamagitan ng matatag na pananampalataya na ito kay Allah, nakakamit natin ang taimtim na pagsuko, ang totoong tawheed (paniniwala sa Kaisahan ni Allah), at buong pag-asa sa Kanya na Siyang  may ganap na kapangyarihan at kakayahang makipagpakinabang o makapaminsala sa atin at magbigay sa atin ng isang mabuting buhay at kabuhayan.

Itinuturo sa atin ng Maluwalhating Quran:

'Sabihin mo, "Hindi kami kailanman matatamaan maliban sa kung ano ang ipinasiya sa amin ni Allah; Siya ang aming tagapangalaga." At hayaan ang mga mananampalataya na umasa kay Allah. '

(9:51)

Bilang karagdagan sa pag-asa kay Allah, sinabi sa atin ng Propeta Muhammad ﷺ na gawin kung ano ang kinakailangan upang mapanatili ang ating kalusugan at kabutihan.

Ang mga sumusunod ay isang maingat na napiling hanay ng mga pagsusumamo ng Propeta at maasahan (sahih) na hadith para sa proteksyon at pag-iwas, sa Kalooban ni Allah.

Ang Sugo ni Allah, si Muhammad ﷺ, ay nagsabi,

"Sinuman ang bumigkas ng huling dalawang talata ng Surat Al-Baqarah [2: 285-286] sa gabi - ito [i.e., ang dalawang talatang iyon] ay sapat na sa kanya."

(Sahih, Bukhari)

 Sinabi rin ng Propeta Muhammad ﷺ, "Basahin ang Surat Al-Ikhlas [Kabanata 112] at Al-Mu'awwidhatain (Surat Al-Falaq at Surat An-Nas [Mga kabanata 113 at 114]) ng tatlong beses sa madaling araw at hapon, at ito ay sapat sa iyo sa lahat ng mga bagay. " (Sahih, Abu Dawood)

Sinabi rin niya ﷺ, "Sinuman ang magsabi, tatlong beses tuwing umaga at tuwing gabi, 'Sa Pangalan ng Allah, sa may Kaninong Pangalan ay proteksyon laban sa bawat pinsala sa lupa at langit, at Siya ang Pinakanakakarinig, ang Pinakamaalam , na walang makakapinsala sa kanya. (Sahih, Tirmidhi)

Si Propeta Muhammad ﷺ ay dati nang nagsabi,

"Oh Allah, nagpapakupkop ako sa Iyo mula sa ketong, pagkabaliw, pagkasira, at mga masasamang sakit."

(Sahih, Abu Dawood)

Konklusyon:

Ang isang tunay na mananampalataya sa Isang Tunay na Diyos (si Allah), ang Tagapaglikha, ay matatag na naniniwala na si Allah ang tunay na tagapagtanggol mula sa lahat ng mga kasamaan at epidemya. Samakatuwid, kailangan nating umasa lamang sa Kanya at bumalik sa Kanya nang may pagsisisi, humihingi ng kapatawaran (istighfar), pagsusumamo (du 'a), pagsuko sa Kanya, at pagsunod sa patnubay na dala ng Propeta Muhammad ﷺ at ng mga Kapahayagan (ang Maluwalhating Quran) na ibinaba sa kanya; sa gayon, makamit natin ang kaligayahan, kaligtasan, at proteksyon mula sa at maiwasan ang pagkalumbay, pag-aalala, kasamaan, sakit, epidemya, at pandemya, kung loloobin  ng Diyos.

Sa konklusyon, sinabi sa atin ng Quran:

'At Kami ay nagpadala [ng mga mensahero] sa mga nasyon nang nauna sa iyo  [O Muhammad]; pagkatapos ay sinakop Namin sila sa pagkapulubi at kahirapan upang marahil ay mapagpapakumbaba nila ang kanilang sarili [sa Amin]. '

(6:42)

 'At bumaling kay Allah sa pagsisisi, kayong lahat, O mga mananampalataya, upang kayo ay magtagumpay.' 

(24: 31)

'At humingi ng kapatawaran sa inyong Panginoon at pagkatapos ay magsisi kayo sa Kanya. Sa katunayan, ang aking Panginoon ay Maawain at Mapagmahal. '

(11: 90)

Mga Sanggunian
  1. Ang Maluwalhating Quran
  2. Mapananaligan na mga Hadiths ng Propeta ﷺ
  3. Zad Al-Maad. Ibn Qayyim
  4. Hisn Al Muslim [Tanggulan ng mga Muslim] (isang libro ng mga pagsusumamo na makikita online at bilang isang libreng app: HisnMuslim)
  5. www.dorar.netPiliin ang iyong Lenguahe