අන්තර්ගතය

content

content of poster

මුහම්මද් නබි දුර්වලයන් ආරක්ෂා කිරීමට සහ සාමය සහ යුක්තිය පතුරුවා හැරීම සඳහා ආයුධ අතට ගත් නමුත්, ඔහුගේ සතුරන් සමග සාධාරණව කටයුතු කළේය.

අදහස්