කවුරුන්ද ඒ මුහම්මද් නබි තුමාණෝ

මුහම්මද් නබි දුර්වලයන් ආරක්ෂා කිරීමට සහ සාමය සහ යුක්තිය පතුරුවා හැරීම සඳහා ආයුධ අතට ගත් නමුත්, ඔහුගේ සතුරන් සමග සාධාරණව කටයුතු කළේය.

ඔබේ භාෂාව තෝරන්න