මුහම්මද් තුමාගේ සදාචාරය

මුහම්මද් නබි තුමා සහ ඔහුගේ අනුගාමිකයින් දෙවරක් තම නිවෙස්වලින් බලහත්කාරයෙන් පලවා හරින ලදී.එනමුත් එතුමාණන් තම සතුරන් උදෙසා යාච්ඤා කළ අතර ඔවුන්ට සමාව ලබා දුන්හ.

ඔබේ භාෂාව තෝරන්න