මුහම්මද් නබි තුමාගේ පණිවිඩය.

එදා සිට වර්තමානය දක්වා මුහම්මද් නබි තුමාගේ පණිවිඩය වූයේ දයාව හා අනුකම්පාව පිළිබඳ පණිවිඩයයි.බිල් බේකර්, කිතුනු විශාරදයෙක්.

ඔබේ භාෂාව තෝරන්න