අන්තර්ගතය

content

content of poster

මුහම්මද් තුමාණන් මක්කාහි උපත ලැබූ අතර මදීනාවෙහි එතුමාණන් මිය ගියේය. වර්තමානයේදී ද සෞදි අරාබියාවෙහි එම නගර දෙකම පවතී.

අදහස්