වක්තෘ මුහම්මද් නබි තුමාගේ ජීවිතය

වක්තෘ මුහම්මද් නබි තුමාගේ ජීවිතය

මුහම්මද් තුමාණන් මක්කාහි උපත ලැබූ අතර මදීනාවෙහි එතුමාණන් මිය ගියේය. වර්තමානයේදී ද සෞදි අරාබියාවෙහි එම නගර දෙකම පවතී.

Choose Your Language