මුහම්මද් නබි තුමාගේ සදාචාරය

බොහෝ මුහම්මද් නබි තුමාණන්ගේ පරම සතුරන් එතුමාගේ අනුකම්පාව, කරුණාව හා ආදර්ශවත් සදාචාර වැනි යහ ගුණාංග නිසා ඉස්ලාමය පිළිගත්හ.

ඔබේ භාෂාව තෝරන්න