යහපත දිරිමත් කිරීම සහ නපුර වැළැක්වීම

යහපත දිරිමත් කිරීම සහ නපුර වැළැක්වීම සමස්තයක් වශයෙන් මුස්ලිම් ජාතියේ අතිමහත් ගුණාංගයන්ගෙන් එකක් බව අල්ලාහ් පැහැදිලිවම පෙන්නුම් කර ඇත.

ඔබේ භාෂාව තෝරන්න