உள்ளடக்கம்

content

content of poster

ஒருவர் இஸ்லாத்தை தனது மார்க்கமாக ஏற்றுக்கொண்ட பின், இஸ்லாம் என்பது மார்க்கம் என்பதை விட அதுவே வாழ்வதற்கான சிறந்த வழி என்பதை அறிந்துகொள்வார்.

கருத்துக்கள்