உள்ளடக்கம்

content

content of poster

“தொழுகை முடிக்கப்பட்டதும் பூமியில் நீங்கள் பரந்து சென்று, அல்லாஹ்வின் அருளிலிருந்து தேடிக்கொள்ளுங்கள். மேலும் நீங்கள் வெற்றிபெறும் பொருட்டு அல்லாஹ்வை அதிகமாக நினைவு கூறுங்கள்” (அல்குர்ஆன் 62:10). மேலும் அறிய...

கருத்துக்கள்