முஹம்மத் நபியின் செய்திகள்

முஹம்மத் நபியின் செய்திகள்

சமாதானம், அன்பு, கருணை போன்ற முஹம்மத் நபியின் தூதுச் செய்திகள் இன்று வரை நிலைத்து நிற்கின்றன. “பில் பேக்கர், கிறிஸ்தவ அறிஞர்”

Choose Your Language