உள்ளடக்கம்

content

content of poster

முஹம்மத் நபி ஓர் உத்தம மனிதராக இருந்தார். மிக இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் கூட அவரின் கொள்கைகளை யாருக்காகவும் விட்டுக்கொடுக்கவில்லை.

கருத்துக்கள்