. முஹம்மத் நபியின் பண்புகள்

முஹம்மத் நபி ஓர் உத்தம மனிதராக இருந்தார். மிக இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் கூட அவரின் கொள்கைகளை யாருக்காகவும் விட்டுக்கொடுக்கவில்லை.

உங்கள் மொழியை தேர்வு செய்யவும்